ALGEMENE VOORWAARDEN MINDFUL STATE


INHOUDSOPGAVE:

Artikel 1. Toepasselijkheid
Artikel 2. Privacyverklaring
Artikel 3. Yoga
Artikel 4. Mindfulness
Artikel 5. Stilteretraite & workshop
Artikel 6. Aansprakelijkheid
Artikel 7. Prijswijziging
Artikel 8. Copyright
Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, producten en overeenkomsten waarbij Mindful State (KVK nr. 63300184) als opdrachtnemer optreedt. De deelnemer/opdrachtgever is de wederpartij die een dienst of product afneemt. Door afname van diensten en producten van Mindful State, verklaart de deelnemer/opdrachtgever zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
1.2. Deze door Mindful State gehanteerde algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van www.mindfulstate.org.
1.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk, per email zijn bevestigd door Mindful State.
1.4. Mindful State kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de onder art. 1.2. genoemde website. 

 

2. PRIVACYVERKLARING
De door deelnemer/opdrachtgever verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld. In de privacyverklaring, die op de website van Mindful State beschikbaar is (www.mindfulstate.org), vind je informatie over hoe Mindful State jouw persoonsgegevens verwerkt. 

3. YOGA

3.1. LESKAARTEN, ABONNEMENTEN & BETALING
3.1.1. Deelnemers kunnen lessen volgen met een geldige yoga leskaart of een onbeperkt abonnement. Alle leskaarten en abonnementen zijn persoonsgebonden en worden vooraf in één keer online, per pin of contant op locatie of middels maandelijkse automatische incasso betaald.
3.1.2. Door de aankoop te voltooien, geef je aan dat je minimaal 18 jaar oud bent.
3.1.3. In de prijzen is rekening gehouden met eventuele uitval door vakantie en feestdagen. Er vindt geen restitutie plaats naar aanleiding van uitval door een van voornoemde redenen.  

3.1.4. Voorafgaand aan elke les dient de deelnemer zich op locatie te melden bij een medewerker van Mindful State, die de inschrijving en betaling voor de betreffende les zal afhandelen of controleren. 


3.2. LESKAARTEN
De leskaarten kunnen bestaan uit een éénmalige proefles, losse leskaart, 5-rittenkaart of 10-rittenkaart. Het zijn een bepaald aantal vooraf betaalde lessen voor het volgen van yoga- en meditatieles bij Mindful State. Bij aankoop heeft de leskaart een geldigheidsdatum en duur, welke wordt vermeld bij aankoop. Na deze datum komen niet gebruikte lessen te vervallen. Er kan geen restitutie plaatsvinden.

3.3. ABONNEMENTEN

3.3.1. Het onbeperkt abonnement is een maandelijks abonnement voor het ongelimiteerd volgen van yoga-en meditatieles per kalendermaand bij Mindful State. Betaling geschiedt een (1) x per maand per automatische incasso. Het abonnement wordt maandelijks stilzwijgend verlengd.
3.3.2. Het abonnementsgeld dient in overeenstemming met de algemene voorwaarden te worden betaald, ongeacht of de deelnemer de faciliteiten in het centrum van Mindful State tijdens de periode van het abonnement gebruikt of niet.
3.3.3. Het abonnement omvat een volle kalendermaand en is maandelijks opzegbaar per email via info@mindfulstate.org., uiterlijk 10 dagen voor het einde van de contractperiode en gaat vervolgens van kracht per de eerstvolgende incasso. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk. 

3.3.4. Indien het bedrag niet kan worden geïncasseerd, krijgt de deelnemer een herinnering en dient het openstaande bedrag binnen 7 dagen over te worden gemaakt. Indien een deelnemer niet betaalt voor de overeengekomen termijn, heeft Mindful State het recht om deelname aan lessen en het abonnement op te schorten.
3.3.5. Lopende abonnementsgelden kunnen, om welke reden dan ook, niet worden onderbroken of opgeschort door de deelnemer.
3.3.6. Indien het abonnementstarief wordt verhoogd of gewijzigd door Mindful State, worden deelnemers hiervan tenminste 10 werkdagen van tevoren schriftelijk op de hoogte gesteld, om er zeker van te zijn dat dit duidelijk is.
3.3.7. Indien de tarieven of voorwaarden van Mindful State wijzigen, kunnen deelnemers, die een wijziging in de algemene voorwaarden niet wensen te accepteren, of een verhoging van abonnementsgelden niet wensen te betalen, te allen tijde hun abonnement beëindigen.

3.4. AANMELDEN EN ANNULEREN VAN LESSEN

3.4.1. Voor de yoga-en meditatielessen kan vooraf een reservering worden gemaakt via de website. 

3.4.2. Annuleren van een les kan per email naar info@mindfulstate.org. Dit kan kosteloos uiterlijk 8 uur voor aanvang van de les, zodat jouw plek tijdig door iemand anders kan worden geserveerd. Indien binnen 8 uur voor aanvang niet wordt geannuleerd, dan wordt de les in rekening gebracht.
3.4.3. Kom op tijd. De toegangsdeur wordt voorafgaand aan de les gesloten. Is de deur gesloten dan ben je helaas te laat voor de les.
3.4.4. Als vooraf registeren niet meer mogelijk is, dan kan je toch naar Mindful State komen. We kunnen dan echter geen plek garanderen. Je kan vooraf het beste bellen om te checken of er plek is.

3.4.5. Bij langdurige ziekte, bijzondere persoonlijke omstandigheden, of een aanhoudende blessure kan door een deelnemer de 5- rittenkaart, 10-rittenkaart of het onbeperkt abonnement op pauze worden gezet. Een verzoek tot pauze van voornoemde aard moet tijdig schriftelijk worden ingediend bij Mindful State via info@mindfulstate.org. In onderling overleg wordt naar een passende oplossing gezocht.


3.5. ANNULEREN EN WIJZIGEN MINDFUL STATE

3.5.1. Mindful State behoudt zich het recht voor de yoga of meditatieles te annuleren tot 1 uur voor aanvang bij te weinig deelname, ziekte of vanwege onvoorziene omstandigheden. Per email wordt de deelnemer hiervan op de hoogte gesteld. Deelnemers wordt geadviseerd te allen tijde hun mailbox in de gaten te houden. 
3.5.2. Mindful state behoudt zich het recht voor data, tijden, de trainer en locaties van yoga of meditatielessen vanwege onvoorziene omstandigheden te wijzigen of naar een online omgeving te verplaatsten. Mindful State zal de deelnemer hier zo spoedig mogelijk per email van in kennis stellen. 

3.5.3 Indien een les wordt geannuleerd, vindt volledige restitutie plaats. Voor online voortzetting of wijzigingen zoals genoemd onder lid 3.3.2., geldt geen restitutie. 


3.6. LESROOSTER
3.6.1. Het actueel geldende yogalesrooster staat op de website. Mindful State behoudt zich het recht voor, het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de website en/of in de nieuwsbrief. 

3.6.2. Mindful State geeft op de website en/of nieuwsbrief aan wanneer er geen lessen zijn vanwege vakantieperiodes en/of feestdagen.
 

4. MINDFULNESS
4.1. AANMELDEN DEELNEMER

4.1.1. De deelnemer meldt zich aan voor een mindfulness dienst via email, de website, social media of telefoon. 

4.1.2. Na aanmelding zal een trainer van Mindful State contact opnemen voor een intake (indien van toepassing). Na deze intake kunnen zowel trainer als deelnemer besluiten om van deelname af te zien. Als de trainer besluit niet over te gaan tot toelating van de deelnemer dan laat de trainer dat tijdens of kort na de intake weten. 

4.1.3. De aanmelding c.q. overeenkomst komt definitief tot stand door het per email verstrekken van een aanmeldbevestiging met de overeengekomen afspraken, factuur, de algemene voorwaarden en privacyverklaring door Mindful State. Met het verstrekken van deze gegevens aan de deelnemer/opdrachtgever of door deel te nemen aan een dienst, verklaart de deelnemer/opdrachtgever de algemene voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en ermee akkoord te gaan. 


4.2. BETALING

4.2.1. De kosten en betalingstermijn voor de dienst staan vermeld op de factuur of in de aanmeld c.q. opdrachtbevestiging.
4.2.2. Definitieve plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomende aanmeldingen op voorwaarde dat is betaald. Reservering van een plek biedt alleen zekerheid na betaling.
4.2.3. Bij niet of niet-tijdige betaling kan niet aan de dienst worden deelgenomen en/of van de dienst gebruik worden gemaakt.
4.2.4. Mindful State heeft het recht om op de deelnemer/opdrachtgever incassokosten te verhalen bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen. Bij een eventuele incassoprocedure, komen de incassokosten voor rekening van de deelnemer/opdrachtgever. 

 

4.3. ANNULEREN DOOR DEELNEMER

4.3.1. Na het tot stand komen van de aanmelding c.q. overeenkomst, zoals vermeld onder art. 4.1.3., gelden de volgende annuleringsvoorwaarden. 

4 tot 2 weken voor aanvangsdatum wordt € 20,- aan administratiekosten in rekening gebracht indien de deelnemer/opdrachtgever annuleert. 

Bij annulering vanaf 2 weken tot 1 week voor aanvangsdatum is dat 50% van het factuurbedrag. 

Bij annulering binnen 1 week voor aanvangsdatum of gedurende het afnemen van de dienst/activiteit is geen teruggaaf mogelijk. 

4.3.2. Annulering geschiedt per ingezonden email. 

 

4.4. ABSENTIE VAN DEELNEMER
4.4.1. Bij absentie tijdens het traject, kan geen aanspraak worden gemaakt op vervangende lestijd of teruggaaf van het overgemaakte bedrag. 

4.4.2. De deelnemer meldt absentie zo vroeg mogelijk per email of telefonisch bij Mindful State c.q. de desbetreffende trainer. 

 

4.5. ANNULEREN EN WIJZIGEN MINDFUL STATE

4.5.1. Mindful State behoudt zich het recht voor om data, tijden, de trainer en locaties vanwege onvoorziene omstandigheden of overmacht te wijzigen, annuleren of naar een online omgeving te verplaatsten. Mindful State zal de deelnemer/opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk per email van in kennis stellen.

4.5.2. Bij onvoldoende deelnemers kan een training later starten of worden geannuleerd. 

4.5.3. Indien de gehele training wordt geannuleerd, vindt restitutie van het betaalde factuurbedrag plaats dat in het kader van de dienst/opdracht is voldaan. Voor online voortzetting van de dienst geldt geen restitutie. 

 

5. STILTERETRAITE & WORKSHOP

5.1. AANMELDEN & BETALING
5.1.1 De deelnemer/opdrachtgever kan deelnemen aan een stilteretraite of workshop, nadat deze zich via de website heeft aangemeld. De deelnemer ontvangt vervolgens een betaalverzoek van Mindful State. 

5.1.2. Definitieve plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomende aanmeldingen op voorwaarde dat is betaald. Reservering van een plek biedt alleen zekerheid na betaling.
5.1.3. Mindful State heeft het recht bij het niet nakomen van betaling binnen de gestelde betalingstermijn, de plek aan een ander te verkopen.

 

5.2. ANNULEREN DOOR DEELNEMER

5.2.1. Annuleren geschiedt per email aan info@mindfulstate.org
5.2.2. Je aanmelding, indien anders vermeld, is niet persoonsgebonden. Je kan de plek, in overleg met de trainer, aan een ander geven als je bent verhinderd. 

5.2.3. Je kan tot 5 dagen voor aanvang kosteloos annuleren. Hiervoor wordt € 5 aan administratiekosten in rekening gebracht. 

5.2.4. Bij annulering binnen 5 dagen voor aanvang of tijdens deelname aan de activiteit, is restitutie niet mogelijk. 

 

5.3. ANNULEREN EN WIJZIGEN MINDFUL STATE

5.3.1. Mindful State behoudt zich het recht voor om een stilteretraite of workshop te annuleren of vermelde data, tijden, de trainer en locaties vanwege onvoorziene omstandigheden of overmacht te wijzigen of naar een online omgeving te verplaatsten. Mindful State zal de deelnemer hier zo spoedig mogelijk per email van in kennis stellen.

5.3.2. Indien de stilteretraite of workshop door Mindful State geannuleerd wordt, vindt volledige restitutie plaats. Voor online voortzetting geldt geen restitutie. 

 

6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1. Afname van diensten en producten van Mindful State is geheel voor eigen risico. De deelnemer/opdrachtnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuze en manier van meedoen aan de diensten, en mogelijke gevolgen hiervan voor haar/zijn gezondheid. Dientengevolge kan de deelnemer Mindful State niet aansprakelijk stellen voor enige vorm van schade, lichamelijk en/of geestelijk, als gevolg hiervan. 

6.2. Mindful State biedt de volgende richtlijnen om tot een weloverwogen afweging te komen tot deelname of om blessures te voorkomen:

Raadpleeg je (huis) arts, specialist of therapeut als er onduidelijkheid is over de eigen gezondheid en het al dan niet deelnemen aan de dienst. Dit gelt ook ten aanzien van deelname tijdens zwangerschap. 

Meld relevante informatie aan je trainer. 

Luister goed naar de instructies van de trainer en luister goed naar de signalen en beperkingen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar. Voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn. 

6.3. Ook voor het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de training, les, dienst of in de winkel, kan Mindful State geen verantwoordelijkheid nemen.

6.4. Mindful State en eventueel niet tot haar organisatie behorende in te schakelen derden zijn derhalve niet aansprakelijk voor enige (letsel) schade - hoe ook genaamd van de deelnemer/opdrachtgever of bezoeker, ongeacht de oorzaak als gevolg van het kopen van diensten, producten, content verstrekking, advies of ongevallen die plaats vinden, noch voor beschadiging, verwisseling, verlies of diefstal van eigendommen. De deelnemer vrijwaart Mindful State voor alle aanspraken. 

6.5. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de deelnemer of opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. 

6.6. De deelnemer is jegens Mindful State aansprakelijk voor alle schade die is toegebracht in of aan de ruimte door deelnemer of personen die anderszins door deelnemer en trainer zijn toegelaten in de ruimte, tenzij deelnemer bewijst dat hem of die bewuste persoon ter zake geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten. 

De deelnemer is verplicht alle schade onverwijld en uit eigen beweging te melden bij Mindful State.  

6.7. Mindful State is gerechtigd de noodzakelijke werkzaamheden voor het herstel van de geleden schade als bedoeld in artikel 6.6. voor rekening van de deelnemer te laten uitvoeren. Mindful State zal de deelnemer voorafgaand aan de uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden op de hoogte stellen. De deelnemer is verplicht de kosten van uitvoering van deze werkzaamheden op eerste aanzegging van Mindful State te voldoen binnen een termijn van veertien dagen. 

 

7. PRIJSWIJZIGING
Mindful State behoudt zich het recht voor, prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website. De actueel geldende prijzen staan altijd vermeld op de website.

 

8. COPYRIGHT

Het copyright van ontwikkelde content, expliciet van de hand van Marianne Smit, berust bij Mindful State. Materiaal, werken of intellectueel eigendom kopiëren, reproduceren, verkopen, verspreiden, publiceren, tentoonstellen, modificeren, veranderen, afgeleide werken creëren of overdragen op welke manier dan ook, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Mindful State.

 

9. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Het Nederlands recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden. Mochten geschillen uit deze algemene voorwaarden ontstaan of door deelname en afname van een dienst of product, dan worden deze onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Mindful State behoudens hogere voorziening. 

Mindful State, 29 januari 2022.