top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN MINDFUL STATE

 

INHOUDSOPGAVE:

Artikel 1. Toepasselijkheid
Artikel 2. Privacyverklaring

Artikel 3. Yoga
Artikel 4. Mindfulness
Artikel 5. Aansprakelijkheid
Artikel 6. Prijswijziging

Artikel 7. Copyright
Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, producten en overeenkomsten waarbij Mindful State (KVK nr. 63300184) als opdrachtnemer optreedt. De deelnemer/opdrachtgever is de wederpartij die een dienst of product afneemt. Door afname van diensten en producten van Mindful State, verklaart de deelnemer/opdrachtgever zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. 

1.2. Deze door Mindful State gehanteerde algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van www.mindfulstate.org.

1.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk, per email zijn bevestigd door Mindful State. 

1.4. Mindful State kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de onder art.1.2. genoemde website. 

 

2. PRIVACYVERKLARING

De door deelnemer/opdrachtgever verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld. In de privacyverklaring, die op de website van Mindful State beschikbaar is (www.mindfulstate.org), vind je informatie over hoe Mindful State jouw persoonsgegevens verwerkt. 

 

3. YOGA

3.1. LESKAARTEN & BETALING
3.1.1. Deelnemers kunnen yoga-en meditatie groepslessen volgen met een geldige yoga leskaart. Alle leskaarten zijn persoonsgebonden en worden vooraf in één keer online via het online boekingssysteem (Momoyoga) betaald.
3.1.2. Door de aankoop te voltooien, geef je aan dat je minimaal 18 jaar oud bent.
3.1.3. In de prijzen is rekening gehouden met eventuele uitval door vakantie en feestdagen. Er vindt geen restitutie plaats naar aanleiding van uitval door één van voornoemde redenen.  

3.1.4. Voorafgaand aan elke les dient de deelnemer zich op locatie te melden bij een medewerker van Mindful State, die de inschrijving en betaling voor de betreffende les zal afhandelen of controleren. 


3.2. LESKAARTEN

De leskaarten kunnen bestaan uit een éénmalige proefles, losse leskaart, strippenkaarten en evenementenkaart. Het zijn een bepaald aantal vooraf betaalde lessen voor het volgen van yoga- en meditatieles of een evenement bij Mindful State. De leskaart heeft een geldigheidsdatum en duur, welke wordt vermeld bij aankoop. Na deze datum komen niet gebruikte lessen te vervallen. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

3.3. AANMELDEN EN ANNULEREN VAN GROEPSLESSEN

3.3.1. Voor de yoga-en meditatielessen kan vooraf een reservering worden gemaakt via het online boekingssysteem. 

3.3.2. Annuleren van een les kan via het boekingssysteem. Dit kan kosteloos uiterlijk 8 uur voor aanvang van de les, zodat het beperkt aantal plekken door iemand anders kan worden geserveerd. Indien binnen 8 uur voor aanvang niet wordt geannuleerd of je de les mist, dan wordt de les in rekening gebracht.
3.3.3. Als je je voor de wachtlijst aanmeldt dan kom je automatisch op de aanmeldingslijst te staan als er een plekje vrijkomt. Houd hierbij ook rekening met de annuleringstermijn van 8 uur, zoals vermeld onder art. 3.3.2.

3.3.4. Kom op tijd. De toegangsdeur wordt tijdens de les gesloten. Is de deur gesloten dan ben je helaas te laat voor de les. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk. 

3.3.5. Als vooraf registeren niet meer mogelijk is, dan kan je toch naar Mindful State komen. We kunnen dan echter geen plek garanderen maar mogelijk is er een plek vrijgekomen. Betaling is in genoemd geval, contant of via pin op de locatie.
3.3.6. Je kan tot 4 weken de lessen vooruit plannen en boeken in het boekingssysteem. 

 

3.4. ANNULEREN EN WIJZIGEN MINDFUL STATE

3.4.1. Mindful State behoudt zich het recht voor de yoga of meditatieles te annuleren tot 1 uur voor aanvang bij te weinig deelname, ziekte of vanwege onvoorziene omstandigheden. Per email wordt de deelnemer hiervan op de hoogte gesteld. Deelnemers wordt geadviseerd te allen tijde hun mailbox in de gaten te houden.  

3.4.2. Mindful state behoudt zich het recht voor data, tijden, de trainer en locaties van yoga of meditatielessen vanwege onvoorziene omstandigheden te wijzigen of naar een online omgeving te verplaatsten. Mindful State zal de deelnemer hier zo spoedig mogelijk per email van in kennis stellen. 

3.4.3 Indien een les wordt geannuleerd, vindt volledige restitutie plaats. Voor online voortzetting of wijzigingen zoals genoemd onder lid 3.4.2., geldt geen restitutie. 


3.5. LESROOSTER
3.5.1. Het actueel geldende yogalesrooster staat op de website en Momoyoga. Mindful State behoudt zich het recht voor, het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd op de website. 

3.5.2. Mindful State geeft op de website aan wanneer er geen lessen zijn vanwege vakantieperiodes en/of feestdagen. 

 

3.6. INDIVIDUELE YOGALES

3.6.1. Voor een individuele yogales kan een deelnemer zich aanmelden via het contactformulier op de website, telefoon, email en social media. 

3.6.2. Na aanmelding zal een trainer van Mindful State telefonisch contact opnemen. Na dit telefonisch gesprek kunnen zowel trainer als deelnemer besluiten om van deelname af te zien. Als de trainer besluit niet over te gaan tot toelating van de deelnemer dan laat de trainer dat tijdens of kort na het gesprek weten.

3.6.3. De aanmelding c.q. overeenkomst komt definitief tot stand door het per email verstrekken van een aanmeldbevestiging met de overeengekomen afspraken en de algemene voorwaarden door Mindful State. Met het verstrekken van deze gegevens aan de deelnemer of door deel te nemen aan de yogales, verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en ermee akkoord te gaan. 

3.6.4. De kosten voor een individuele yogales worden na de les door middel van facturatie in rekening gebracht. 

3.6.5. Mindful State heeft het recht om op de deelnemer incassokosten te verhalen bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen. Bij een eventuele incassoprocedure, komen de incassokosten voor rekening van de deelnemer.

3.6.7. Een individuele yogales kan tot 24 uur vóór aanvang van de geplande afspraak kosteloos worden geannuleerd. Annuleert de deelnemer een individuele yogales korter dan 24 uur vóór aanvang van een geplande afspraak, dan wordt de les in rekening gebracht.

3.6.8. Voor het annuleren en wijzigen door Mindful State gelden de voorwaarden, zoals vermeld onder art. 3.4. 

 

3.7. E-MAIL

Bij het inschrijven in Momoyoga wordt je e-mail adres aan onze nieuwsbrief gekoppeld, indien je geen nieuwsbrief wilt ontvangen kan je bij het ontvangen van de nieuwsbrief helemaal onderaan jezelf weer uitschrijven. 

 

4. MINDFULNESS (training, workshop, losse les, stilteretraite)
4.1. AANMELDEN DEELNEMER

4.1.1. De deelnemer meldt zich aan voor een mindfulness dienst (training, workshop, losse les, stilteretraite) via de website, email, telefoon of social media. 

4.1.2. Na aanmelding zal een trainer van Mindful State contact opnemen voor een telefonische intake (indien van toepassing). Na deze intake kunnen zowel trainer als deelnemer besluiten om van deelname af te zien. Als de trainer besluit niet over te gaan tot toelating van de deelnemer dan laat de trainer dat tijdens of kort na de intake weten. 

4.1.3. De aanmelding c.q. overeenkomst komt definitief tot stand door het per email verstrekken van een aanmeldbevestiging met de overeengekomen afspraken, factuur en de algemene voorwaarden door Mindful State. Met het verstrekken van deze gegevens aan de deelnemer/opdrachtgever of door deel te nemen aan een dienst, verklaart de deelnemer/opdrachtgever de algemene voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en ermee akkoord te gaan. 

 

4.2. BETALING

4.2.1. De kosten en betalingstermijn voor de dienst staan vermeld op de factuur of in de aanmeld c.q. opdrachtbevestiging. 

4.2.2. Definitieve plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomende aanmeldingen op voorwaarde dat is betaald. Reservering van een plek biedt alleen zekerheid na betaling.
4.2.3. Bij niet of niet-tijdige betaling kan niet aan de dienst worden deelgenomen en/of van de dienst gebruik worden gemaakt. 

4.2.4. De kosten voor een losse individuele mindfulness les worden na de les door middel van facturatie in rekening gebracht. 

4.2.5. Mindful State heeft het recht om op de deelnemer/opdrachtgever incassokosten te verhalen bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen. Bij een eventuele incassoprocedure, komen de incassokosten voor rekening van de deelnemer/opdrachtgever. 

 

4.3. ANNULEREN DOOR DEELNEMER

4.3.1. Na het tot stand komen van de aanmelding c.q. overeenkomst, zoals vermeld onder art. 4.1.3., gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: 

De wettelijke bedenktijd bedraagt vanaf dat moment 14 dagen. In deze periode zijn geen annuleringskosten van toepassing. Wanneer de dienst binnen 14 dagen na aanmelding start, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd. Bij annulering door de deelnemer na de bedenktijd van 14 dagen en tot 2 weken voor de geplande aanvangsdatum, wordt 10% van het verschuldigde factuurbedrag in rekening gebracht. Binnen 2 weken tot 1 week voor aanvangsdatum, wordt 50% van het verschuldigde factuurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1 week voor aanvangsdatum of gedurende het afnemen van de dienst is geen teruggaaf mogelijk.

4.3.2. Een losse individuele mindfulness les kan tot 24 uur vóór aanvang van de geplande afspraak kosteloos worden geannuleerd. Annuleert de deelnemer een losse individuele mindfulness les korter dan 24 uur vóór aanvang van een geplande afspraak, dan wordt de les in rekening gebracht. 

4.3.3. Annulering geschiedt per ingezonden email naar info@mindfulstate.org of per post (Mindful State, Moleneind 25 ZZ, 9203 ZW Drachten). 

4.3.4. Indien degene die annuleert zelf voor een vervanger zorgt, zijn geen extra kosten verschuldigd, mits diegene na een intakegesprek (indien van toepassing), zoals vermeld onder artikel 4.1.2. , voldoet aan de voorwaarden voor deelname. 

 

4.4. ABSENTIE VAN DEELNEMER
4.4.1. Bij absentie kan geen aanspraak worden gemaakt op vervangende lestijd of teruggaaf van het overgemaakte bedrag.
4.4.2. Tijdens een individuele mindfulnesstraining (1 persoon, 2 of 3 personen) kan éénmalig vanwege genoodzaakte absentie, één les kosteloos worden verzet (met een maximum van 1 week verlenging van de afgestemde trainingsperiode), mits het proces van de training geborgd blijft. Voor elke overige inhaalles of extra les wordt €100 per les (1 uur) p.p. in rekening gebracht.
4.4.3. De deelnemer meldt absentie zo vroeg mogelijk per ingezonden email aan info@mindfulstate.org

 

4.5. ANNULEREN EN WIJZIGEN MINDFUL STATE

4.5.1. Mindful State behoudt zich het recht voor om data, tijden, de trainer en locatie vanwege onvoorziene omstandigheden of overmacht te wijzigen, annuleren of naar een online omgeving te verplaatsten. Mindful State zal de deelnemer/opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk per email van in kennis stellen.

4.5.2. Bij onvoldoende deelnemers kan een dienst later starten of worden geannuleerd. 

4.5.3. Indien de gehele dienst/opdracht wordt geannuleerd, vindt restitutie van het betaalde factuurbedrag plaats dat in het kader van de dienst/opdracht is voldaan. Voor online voortzetting van de dienst geldt geen restitutie. 

 

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1. Afname van diensten en producten van Mindful State is geheel voor eigen risico. De deelnemer/opdrachtnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuze en manier van meedoen aan de diensten, en mogelijke gevolgen hiervan voor haar/zijn gezondheid. Dientengevolge kan de deelnemer Mindful State niet aansprakelijk stellen voor enige vorm van schade, lichamelijk en/of geestelijk, als gevolg hiervan. 

5.2. Mindful State biedt de volgende richtlijnen om tot een weloverwogen afweging te komen tot deelname of om blessures te voorkomen:

Raadpleeg je (huis) arts, specialist of therapeut als er onduidelijkheid is over de eigen gezondheid en het al dan niet deelnemen aan de dienst. Dit geldt ook ten aanzien van deelname tijdens zwangerschap. 

Meld relevante informatie aan je trainer. 

Luister goed naar de instructies van de trainer en luister goed naar de signalen en beperkingen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar. Voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn. 

5.3. Ook voor het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de training, les, dienst of in de winkel, kan Mindful State geen verantwoordelijkheid nemen.

5.4. Mindful State en eventueel niet tot haar organisatie behorende in te schakelen derden zijn derhalve niet aansprakelijk voor enige (letsel) schade - hoe ook genaamd van de deelnemer/opdrachtgever of bezoeker, ongeacht de oorzaak als gevolg van het kopen van diensten, producten, content verstrekking, advies of ongevallen die plaats vinden, noch voor beschadiging, verwisseling, verlies of diefstal van eigendommen. De deelnemer vrijwaart Mindful State voor alle aanspraken. 

5.5. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de deelnemer of opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. 

5.6. De deelnemer is jegens Mindful State aansprakelijk voor alle schade die is toegebracht in of aan de ruimte door deelnemer of personen die anderszins door deelnemer en trainer zijn toegelaten in de ruimte, tenzij deelnemer bewijst dat hem of die bewuste persoon ter zake geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten. De deelnemer is verplicht alle schade onverwijld en uit eigen beweging te melden bij Mindful State.  

5.7. Mindful State is gerechtigd de noodzakelijke werkzaamheden voor het herstel van de geleden schade als bedoeld in artikel 5.6. voor rekening van de deelnemer te laten uitvoeren. Mindful State zal de deelnemer voorafgaand aan de uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden op de hoogte stellen. De deelnemer is verplicht de kosten van uitvoering van deze werkzaamheden op eerste aanzegging van Mindful State te voldoen binnen een termijn van veertien dagen. 

 

6. PRIJSWIJZIGING
Mindful State behoudt zich het recht voor, prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden aangekondigd door middel van vermelding op de website. De actueel geldende prijzen staan altijd vermeld op de website (en/of Momoyoga).

7. COPYRIGHT

Het copyright van ontwikkelde content, expliciet van de hand van Marianne Smit, berust bij Mindful State. Materiaal, werken of intellectueel eigendom kopiëren, reproduceren, verkopen, verspreiden, publiceren, tentoonstellen, modificeren, veranderen, afgeleide werken creëren of overdragen op welke manier dan ook, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Mindful State.

 

8. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Het Nederlands recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten. Geschillen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Mindful State behoudens hogere voorziening.

 

Mindful State, maart 2024.

Stilteretraite & workshop
bottom of page