top of page

DISCLAIMER

Onderstaande is van toepassing op de diensten, content en gegevensdragers, zoals website pagina’s http://www.mindfulstate.org en http://www.mindfulstate.nl (hierna: de website) van Mindful State.


Intellectuele eigendomsrechten
Copyright van ontwikkelde content berust bij Mindful State. Materiaal, werken of intellectueel eigendom kopiëren, reproduceren, verkopen, verspreiden, publiceren, tentoonstellen, modificeren, veranderen, afgeleide werken creëren of overdragen op welke manier dan ook, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mindful State.

 

De website en alle onderdelen daarvan - inclusief afbeeldingen, merken, logo’s, teksten, databanken, grafische weergaven, buttons, audio- en videoclips en software - zijn eigendom van Mindful State of haar licentiegevers. Mindful State en haar licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten voor die daarop rusten, zoals, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten. Het is niet toegestaan om de website of een gedeelte daarvan (waaronder de afbeeldingen, merken, logo’s, teksten, databanken, grafische weergaven, buttons, audio- en videoclips en software) zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mindful State of haar licentiegevers openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te vragen of te hergebruiken, te downloaden of op te slaan.


Aansprakelijkheid
Deelnemers en gebruikers van de Mindful State diensten zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuze en manier van meedoen aan de diensten en oefeningen voor haar of zijn welzijn. Deelnemers of gebruikers kunnen Mindful State of personen die namens Mindful State uitvoering geven aan de diensten of oefeningen, derhalve niet aansprakelijk stellen voor enige schade.


Alhoewel Mindful State content met grote zorg samenstelt, kan Mindful State geen garanties geven met betrekking tot de nauwkeurigheid of geschiktheid van verstrekte content en aanvaardt Mindful State geen aansprakelijkheid voor de volledigheid of nauwkeurigheid van dergelijke content. Alle inhoud wordt verspreid zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Mindful State is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg schade van welke aard dan ook, of schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de content. Dientengevolge kan de deelnemer of gebruiker, Mindful State of personen die namens Mindful State content verstrekken niet aansprakelijk stellen voor enige schade.

 

Mindful State aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook - mede daaronder begrepen gevolgschade (zoals vertragingsschade en winstderving), schade als gevolg van het verlies of beschadiging van bestanden of schade als gevolg van virussen of onrechtmatig gebruik van de website door derden - die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of het onvermogen om gebruik te maken van de website of enig onderdeel daarvan.

De website kan links bevatten naar websites van derden. Mindful State aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze websites en heeft geen controle over de inhoud daarvan.


Mindful State aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden aangeboden informatie op de website. Mindful State behoudt zich dan ook het recht voor om door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, ondermeer indien die informatie in strijd is met de wet of inbreuk maakt op enig (intellectueel eigendom) recht van derden.


Voorzorg

Ondanks alle voorzorg, kan het zijn dat toegang tot (delen van) de website om welke reden dan ook verstoord, beperkt, onvolledig, vertraagd of onmogelijk is. Alhoewel Mindful State al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om de website virusvrij te houden en te beveiligen, kan zij niet garanderen dat de website steeds virusvrij zal zijn of vrij zal zijn van onrechtmatig gebruik door derden. Wij adviseren u tevens uw eigen veiligheidsmaatregelen te nemen, zoals het installeren van een goede virusscanner, voordat u informatie van de website ophaalt en geen gevoelige (persoons) gegevens op de website te plaatsen. Zie ook onze privacyverklaring.

Mindful State, februari 2021.

bottom of page