top of page

PRIVACYVERKLARING

Mindful State hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze verklaring leggen wij daarom uit, hoe Mindful State, gevestigd aan het Moleneind 25 ZZ te Drachten, omgaat met persoonsgegevens die u via de website, http://www.mindfulstate.org en http://www.mindfulstate.nl, per e-mail en gegevensdragers, zoals wix.com en momoyoga.com, verstrekt.


Contactgegevens:

https://www.mindfulstate.org

Moleneind 25 ZZ, 9203 ZW Drachten

Tel.: 31 (0) 6 242 10455 E-mail: info@mindfulstate.org
KVK: 63300184

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mindful State verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die uzelf actief verstrekt, bijvoorbeeld tijdens een (telefonisch) gesprek, in correspondentie, bij online boeken en betalen of via het contactformulier

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Gezondheid

 • Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mindfulstate.org, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mindful State verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het beoordelen en afhandelen van uw aanmelding

 • Het boeken van een dienst

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Het beantwoorden van uw vraag

 • Verzenden van onze nieuwsbrief 

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Mindful State verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor declaratie bij werkgever, of ziektekostenverzekering, of belastingaangifte.

 • Gegevens over gezondheid worden uitsluitend gebruikt voor het voorbereiden van de diensten; deze gegevens worden met geen enkele andere partij gedeeld.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Mindful State neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mindful State) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mindful State bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de diensten te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, zoals voor het reserveren, boeken en betalen van diensten en het ontvangen van nieuwsbrieven of emails. Ten behoeve van facturering, boekhouding en belasting kunnen van rechtswege langere bewaartermijnen gelden. Uw e-mailadres verwijderen voor de nieuwsbrief, kunt u doen middels de link die in elke nieuwsbrief is geplaatst of door een email te sturen naar info@mindfulstate.org met uw verzoek. 

 

Publicatie

Jouw gegevens worden niet gepubliceerd, vertrouwelijk behandeld en wij verkopen nooit gegevens aan andere partijen.

 

Verstrekking aan derden

Mindful State verstrekt uitsluitend gegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, de diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Derden mogen deze gegevens niet delen met anderen of deze gegevens gebruiken voor enig ander doel. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die een webserver naar een browser van de bezoeker van onze website stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de webserver wordt teruggestuurd. De cookies worden op uw pc opgeslagen. U hebt altijd de mogelijkheid om cookies weer van uw harde schijf te verwijderen, daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser. Raadpleegt u hiervoor de handleiding van uw browser.

Mindful State maakt gebruik van cookies. De internet browser kan zo ingesteld worden dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken. Mindful State is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van cookies op de website. Voor cookies van derden is Mindful State niet verantwoordelijk en aanvaardt zij ook geen aansprakelijkheid.

Via onze website kan ook een cookie geplaatst zijn van Google als deel van de Analytics- dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze rapportages zijn anoniem en zijn niet te herleiden tot een specifieke persoon. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hier wettelijk toe wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Wil je het script van Analytics liever blokkeren dan kun je hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden. Met deze plugin telt je bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

 

Op de website of in de nieuwsbrief zijn social media buttons of feeds opgenomen. Deze kunnen een stukje code bevatten van de social media beheerder of zij maken mogelijk ook gebruik van cookies. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen: Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin. Voor de duidelijkheid, het gaat hier niet om persoonsgegevens die u aan Mindful State verstrekt hebt, maar om persoonsgegevens die uzelf met het desbetreffende sociale netwerk deelt.

Mindful State verzendt haar nieuwsbrieven en emails met behulp van de diensten van Wix, Momoyoga en Hostnet. Deze nieuwsbrieven en emails kunnen trackers bevatten waarmee het gebruik van de nieuwsbrief/emails en/of links teruggemeld worden in de account van Mindful State. Voor meer informatie over de privacy richtlijnen en gegevensbescherming van desbetreffende dienstverleners, kunt u wix.com, momoyoga.com en hostnet.nl raadplegen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mindful State en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mindfulstate.org.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst.

Mindful State wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mindful State neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@mindfulstate.org.

 

Aansprakelijkheid

Hoewel Mindful State al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om de website, haar databanken en gegevensdragers te beveiligen, kunnen wij niet garanderen dat derden daarvan niet op onrechtmatige wijze kennis van kunnen nemen. Mindful State is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de diensten van wix.com, momoyoga.com en hostnet.nl. Mindful State aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die daardoor kan ontstaan. Wij adviseren u daarom geen gevoelige (persoons) gegevens op de website, via web-based aanmeldingsformulieren, e-mails of andere gegevensdragers te plaatsen.


Wij raden u aan om in aanmeldingsformulieren of schriftelijke correspondentie geen gegevens op te nemen betreffende uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, filosofische of religieuze opvattingen, lidmaatschap van een vakbond of politieke partij, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele leven of begane misdrijven of gerechtelijk procedures. Indien uw correspondentie wél dergelijke gegevens bevat, stemt u ermee in dat wij deze gegevens bewaren en verwerken in overeenstemming met deze verklaring.

Mindful State, november 2022.

bottom of page